www.drzonkow.pl
 
 

Druki do pobrania


Data Typ Nazwa - Opis Autor Pobrano
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

883
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

700
2014-06-05

Pomoc społeczna- Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

931
2014-06-05

Fundusz alimentacyjny - oświadczenie o numerze konta bankowego

681
2017-07-31 ZSW-01 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych ni(1)
419
2017-07-31 ZSR-05 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatk
368
2017-07-31 ZSR-10 oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w ty
333
2017-07-31 ZSR-08 oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uz
355
2017-07-31 ZSW-03 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzają
383
2017-07-31 ZSR-07 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
393
2017-07-31 ZSW-04 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczen
354
2017-07-31 ZSR-06 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek
370
2017-07-31 ZSR-12 oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
338
2017-07-31 SR-2 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
474
2017-07-31 SR-4 wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
357
2017-07-31 SR-5 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
366
2017-07-31 SW-1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
625
2017-07-31 SR-3 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
371
2017-07-31 SR-1 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
532
2017-07-31 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
332
2017-07-31 FA-1Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
320
2017-07-31 ZFA-03 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
359
2017-07-31 ZFA-05oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gosp. członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym pop. okres świadcz
373
2018-06-19 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"
552
2018-09-05 Wniosek na stypendium szkolne/zasiłek szkolny
209
2018-10-31 RODO Klauzula Informacyjna GOPS Jastków
171
2018-11-20 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Klub Seniora
151
2018-11-20 Formularz rekrutacyjny - zgłoszenie Klub Seniora
127
2018-11-20 Zał.1 Oświadczenie uczestnika projektu Klub Seniora
133
2018-11-20 Zał.2 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie Klub Seniora
128
2018-11-20 Zał.3 Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia Klub Seniora
125
2018-11-20 Zał.4 Oświadczenie - przetwarzanie danych Klub Seniora
128
2018-11-20 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Klub Seniora
149
2018-11-20 Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej Klub Seniora
122
2018-11-20 Oświadczenie - wizerunek Klub Seniora
125
2019-01-02 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikaty
284
2019-01-02 KDR-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
167
2019-01-02 KDR-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
182
2019-01-02 KDR-Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
162