www.drzonkow.pl
 
 

Druki do pobrania


Data Typ Nazwa - Opis Autor Pobrano
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1038
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

732
2014-06-05

Pomoc społeczna- Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

981
2014-06-05

Fundusz alimentacyjny - oświadczenie o numerze konta bankowego

717
2017-07-31 ZSW-01 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych ni(1)
455
2017-07-31 ZSR-05 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatk
401
2017-07-31 ZSR-10 oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w ty
368
2017-07-31 ZSR-08 oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uz
393
2017-07-31 ZSW-03 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzają
419
2017-07-31 ZSR-07 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
427
2017-07-31 ZSW-04 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczen
384
2017-07-31 ZSR-06 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek
406
2017-07-31 ZSR-12 oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
375
2017-07-31 SR-2 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
525
2017-07-31 SR-4 wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
393
2017-07-31 SR-5 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
405
2017-07-31 SW-1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
667
2017-07-31 SR-3 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
422
2017-07-31 SR-1 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
583
2017-07-31 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
372
2017-07-31 FA-1Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
358
2017-07-31 ZFA-03 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
399
2017-07-31 ZFA-05oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gosp. członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym pop. okres świadcz
407
2018-06-19 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"
594
2018-09-05 Wniosek na stypendium szkolne/zasiłek szkolny
273
2018-10-31 RODO Klauzula Informacyjna GOPS Jastków
237
2018-11-20 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Klub Seniora
215
2018-11-20 Formularz rekrutacyjny - zgłoszenie Klub Seniora
171
2018-11-20 Zał.1 Oświadczenie uczestnika projektu Klub Seniora
174
2018-11-20 Zał.2 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie Klub Seniora
170
2018-11-20 Zał.3 Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia Klub Seniora
176
2018-11-20 Zał.4 Oświadczenie - przetwarzanie danych Klub Seniora
170
2018-11-20 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Klub Seniora
201
2018-11-20 Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej Klub Seniora
169
2018-11-20 Oświadczenie - wizerunek Klub Seniora
173
2019-01-02 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikaty
340
2019-01-02 KDR-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
210
2019-01-02 KDR-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
230
2019-01-02 KDR-Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
207