www.drzonkow.pl
 
 

Druki do pobrania


Data Typ Nazwa - Opis Autor Pobrano
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1107
2014-06-05

Pomoc społeczna- Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

1037
2014-06-05

Fundusz alimentacyjny - oświadczenie o numerze konta bankowego

762
2017-07-31 ZSW-01 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych ni(1)
493
2017-07-31 ZSR-05 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatk
445
2017-07-31 ZSR-10 oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w ty
406
2017-07-31 ZSR-08 oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uz
436
2017-07-31 ZSW-03 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzają
457
2017-07-31 ZSR-07 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
469
2017-07-31 ZSW-04 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczen
422
2017-07-31 ZSR-06 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek
445
2017-07-31 ZSR-12 oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
416
2017-07-31 SR-2 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
574
2017-07-31 SR-4 wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
434
2017-07-31 SR-5 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
453
2017-07-31 SR-3 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
471
2017-07-31 SR-1 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
636
2017-07-31 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
409
2017-07-31 FA-1Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
397
2017-07-31 ZFA-03 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
439
2017-07-31 ZFA-05oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gosp. członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym pop. okres świadcz
445
2018-06-19 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"
641
2018-09-05 Wniosek na stypendium szkolne/zasiłek szkolny
319
2018-10-31 RODO Klauzula Informacyjna GOPS Jastków
330
2018-11-20 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Klub Seniora
299
2018-11-20 Formularz rekrutacyjny - zgłoszenie Klub Seniora
213
2018-11-20 Zał.1 Oświadczenie uczestnika projektu Klub Seniora
219
2018-11-20 Zał.2 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie Klub Seniora
208
2018-11-20 Zał.3 Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia Klub Seniora
218
2018-11-20 Zał.4 Oświadczenie - przetwarzanie danych Klub Seniora
235
2018-11-20 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Klub Seniora
248
2018-11-20 Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej Klub Seniora
209
2018-11-20 Oświadczenie - wizerunek Klub Seniora
210
2019-01-02 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikaty
423
2019-01-02 KDR-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
260
2019-01-02 KDR-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
281
2019-01-02 KDR-Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
258
2020-05-12 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
23