www.drzonkow.pl
 
 

PROGRAM "RODZINA 500+"

 Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać:

- rodzice,

- opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Przysługiwać ono będzie w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Organem właściwym do wypłaty świadczenia jest urząd miasta, urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Wnioski o świadczenie wychowawcze mieszkańcy gminy Jastków będą mogli składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Legionistów 1.

Wnioski należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania a nie zameldowania.

Pierwszy okres na które będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i trwa do 30 września 2017r. W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie będzie konieczności dołączania zaświadczeń lub oświadczeń o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego 800,00zł na osobę w rodzinie lub 1200,00zł na osobę w rodzinie w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. rokiem kalendarzowym z którego dochody stanowić będą podstawę ustalania prawa do świadczenia będzie rok kalendarzowy 2014 z uwzględnieniem określonych w ustawie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Natomiast w przypadku gdy wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony po 1 lipca 2016r., ustalenie prawa do świadczenia następuje od miesiąca złożenia wniosku.

Dla wniosków złożonych od 01.04.2016 do 012.07.2016r. ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 

1) oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne( załącznik nr 3) zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ważne:

w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego organ właściwy część niezbędnych informacji będzie zobowiązany pozyskać samodzielnie i dotyczy to:

1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego dane o wysokości:

a) dochodu

b) składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu

c) należnego podatku

2) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,

4) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane osobiście, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformacyjnych:

1. Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (emapatia.mpips.gov.pl).

2. Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl),

3. banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej