www.drzonkow.pl
 
 

Zasiłek dla opiekuna

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie  informuje, że w dniu 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U z 2014r. poz.567). Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548) jest niezgodny z art.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

            Stosownie do postanowień art.8 w/w ustawy istnieje możliowść złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna przez osoby, które z dniem 1 lipca 2013r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do tego świadczenia na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 

WARUNKI NABYCIA  PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA: 

1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego   wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  z dniem 1 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548).

2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy,
w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

2) od dnia wejścia w życie ustawy 14 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

3. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi  w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.

4. Odsetki, o których mowa w ust. 3, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

5. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

7. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie    rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

9. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

    Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – tj. do dnia 14 września 2014r.

Jeżeli w okresie, o którym mowa  powyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia  o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

    Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ, o którym mowa, może odebrać oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.,  za okresy, od 01.07.2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy lub w dniu składania wniosku.

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony:

 a) w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności   na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym  upływa termin ważności orzeczenia.

b) w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności  orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla  opiekuna, w związku    z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek.

      W przypadku, o którym mowa w pkt. a, prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

      W przypadku, o którym mowa w pkt. b, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca,  w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

11. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zwraca się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

      Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

12. Organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., w terminie 14 dni  od dnia wejścia w życie ustawy informuje osoby, którym z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r. wygasła decyzja    o  przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego , o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku   dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Wniosek można złożyć osobiście, bądź przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 września 2014roku,  lub jeśli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności osobie nad którą jest sprawowana opieka- w terminie 4 miesięcy od wydania tego orzeczenia.

Druki  wniosków i oświadczeń dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie. Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Informacji w powyższej sprawie można uzyskać w godzinach urzędowania pod numerami telefonów 81-50-20-477 lub 81-50-22-085.