www.drzonkow.pl
 
 

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w  trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Zdarzenie losowe- ustawodawca nie określił terminu zdarzenie losowe, jednak poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć zdarzenie lub wachlarz zdarzeń nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych mogących znacząco utrudnić sytuację materialną ucznia.  Zdarzenie losowe może przybrać postać: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia ziemi, lawiny itp. Zdarzenie losowe jest nagłym i krótkotrwałym wydarzeniem spowodowanym- zazwyczaj siłami przyrody (niezależnie od woli człowieka). Zdarzeniem losowym może być również nagły wypadek zdrowotny ucznia czy rodzica, który ma wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

 

 

 

W przypadku zasiłku szkolnego spowodowanego zdarzeniem losowym kryterium dochodowe nie obowiązuje, jednak organ przyznający w/w zasiłek musi stwierdzić trudna sytuację materialną ucznia.  W związku z powyższym niezbędne są dokumenty przedstawiające trudna sytuację materialną ucznia dołączone do wniosku. Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku jest taki sam jak przy stypendium szkolnym. Dodatkowo petent winien udokumentować zdarzenie losowe (np. w przypadku śmierci rodzica- należy dołączyć akt zgonu, w przypadku ciężkiej choroby- zaświadczenie lekarskie).

 

Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowy. Bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie przysługuje.

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.