www.drzonkow.pl
 
 

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia,

2. dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

 

O ustalenie prawa do stypendium szkolnego należy ubiegać się na terenie gminy zgodnie z miejscem zamieszkania. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego. Jest to świadczenie okresowe przyznawane dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

 Dokumenty niezbędne do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (na podstawie art. 107 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn. zm. ) :

- dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
- orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
- orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
- zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
- dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
-  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
- zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
- decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
-  zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
- dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

-  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
- zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
- zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych, ust. 7 i 8 (ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn. zm.);
- zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych, ust. 11 i 12 (ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn. zm.);
- decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

 

KATALOG WYDATKÓW ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego:

1) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2) udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

3) udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (wycieczki szkolne, wyjazdy typu „Zielona szkoła”, do kin, teatrów), [Uwaga: Szkoła może wystawić imienne zaświadczenie udziału w wycieczce szkolnej na rodzica lub pełnoletniego ucznia podpisane i opieczętowane przez daną szkołę],

4) związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji, dojazd do szkoły/kolegium środkami komunikacji zbiorowej),

5) zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,

6) zakup tornistra, plecaka lub torby szkolnej,

7) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (nie więcej jak dwie pary na semestr, obuwie musi mieć dopisek „sportowe”, „szkolne” ),

8) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (nie więcej jak dwa komplety na semestr, strój z dopiskiem „sportowy”, „szkolny”) [Uwaga: komplet składa się z dwóch części: góra- tj. koszulka sportowa lub bluza sportowa i dół- tj. spodnie sportowe lub spodenki sportowe, zaś dres sportowy stanowi komplet stroju na zajęcia wychowania fizycznego],

9) zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy, klapki,

10) zakupu stroju galowego [Uwaga: strój galowy tj.  koszula galowa/ bluzka galowa i spodnie galowe oraz sukienka/spódnica galowa],

11) zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

12) zakup przyborów do nauki zawodu,

13) zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,

14) zakup tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych, itp.,

15) zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych, zakup komputera, oprogramowania, tableta, laptopa (system operacyjny, oprogramowanie biurowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, kamera internetowa),

16) zakup biurka,

17) zakup krzesła do biurka,

18) zakup lampki biurkowej,

19) określone zarządzeniem dyrektora szkoły dodatkowe wydatki związane z profilem nauki.

 

Uwaga: Faktury/Rachunki potwierdzające zakup przedmiotów/ wycieczek/ strojów na cele edukacyjne powinny być wystawione na wnioskodawcę. W przypadku jeżeli uczeń pełnoletni składa wniosek na siebie dokument potwierdzający zakup powinien być wystawiony imiennie na ucznia pełnoletniego.