www.drzonkow.pl
 
 

Asystent rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 28 kwietnia 2011r. określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Główne założenie ustawy to zapewnienie rodzinom z problemami wsparcia, a tym samym ograniczenie odbierania im dzieci.

Jedną z form wsparcia rodziny i dziecka, którą realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie jest funkcja asystenta rodziny.

Termin asystent rodziny został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem osoby towarzyszącej komuś, współobecnej, pomagającej, będącej w pogotowiu. Asystowanie skierowane jest  na realizację trzech filarów polityki społecznej tj. prewencji, interwencji i integracji.

            Asystent rodziny to profesjonalista, który towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

Celem pracy asystenta rodziny m.in. jest:

1.      Wzmacnianie  roli i funkcji rodziny.

2.      Dążenie do osiągnięcia przez rodzinę równowagi życiowej.

3.  Diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny - wywiad środowiskowy.

4.      Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego.

5.      Wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie oraz integracja rodziny.

6.      Dążenie do reintegracji rodziny.

7.      Neutralizowanie przypadków patogennego oddziaływania  rodziny na dziecko.

8.      Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

9.      Dążenie do zatrzymania dziecka w rodzinie biologicznej.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1.      Diagnozowanie problemów rodziny przy wsparciu pracownika socjalnego.

2.      Wspólne określenie z rodziną podstawowych dla niej problemów i potrzeb.

3.      Motywowanie rodziny do współpracy i rozpoczęcia działań zmierzających do pokonania problemów.

4.      Sporządzanie planu pomocy rodzinie.

5.      Prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

6.      Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami.

7.      Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu bezpośredniej pomocy.

 

Asystent rodziny to bardzo trudny zawód wymagający zaangażowania i dyspozycyjności wobec rodziny, częstego kontaktu, zdobycia zaufania po to, by rodzina zechciała otwierać się przed asystentem i pozwalać na taki kontakt, który wpływa na zmianę funkcjonowania podopiecznych.