www.drzonkow.pl
 
 

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są:

1)  STYPENDIUM SZKOLNE

2)  ZASIŁEK SZKOLNY

Obydwa świadczenia przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z edukacją ucznia. O w/w świadczenia mogą ubiegać się uczniowie szkół- bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom uczęszczającym do szkoły. Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

UWAGA: W przypadku osiągnięcia przez ucznia pełnoletności uczeń składa wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny na siebie.