www.drzonkow.pl
 
 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984 z późn.zm.), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 21014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,36 zł/miesiąc,

2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ miesiąc,

3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.

 

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry. (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).