www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna”.

2020.01.23, autor: Anna Kniaziuk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna” nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0011/19 realizowanego przez Gminę Jastków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Jastków w okresie: 01.01.2020r. do 31.12.2022r. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Gminy Jastków, korzystające ze wsparcia GOPS w Jastkowie. Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trzech turach w m-cu I – II. 2020r., I i II 2021r. oraz I i II.2022r. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Sieprawice 24, 21-002 Jastków.

Załączniki

« wróć do spisu