www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Zostań rodziną wspierającą!

2019.09.25

        ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ!

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie z s. w Sieprawicach zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin z trudnościami  opiekuńczo – wychowawczymi.
     W  oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.) rodzina przeżywająca trudności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
opiece i wychowaniu dziecka;
prowadzeniu gospodarstwa domowego;
kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
    Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone  osobom z      bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.  
   Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego
   Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie z s. w Sieprawicach.

« wróć do spisu