www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

2019.08.02


 

 

 

W związku podpisaną umową na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019r.

Gmina Jastków ogłasza nabór wniosków do programu, z którego mogą skorzystać mieszkańcy.

 

1.Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1). Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji niekorzystających z innych form usług.

2). Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług.

 

2.Program będzie realizowany poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, jako zorganizowanej usługi.

3.Limit bezpłatnej opieki wytchnieniowej w roku 2019 wynosi 240 godzin.

4. Wymagane dokumenty:

1) wniosek – do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie,

2) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

3) karta oceny stanu pacjenta wg. zmodyfikowanej skali Barthel.

5.Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy |Społecznej w Jastkowie, Sieprawice 24, 21-002 Jastków, telefon: (81) 50-20-477, (81) 50-22-085.

6.Nabór jest ciągły, do wyczerpania środków.

7.Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

 

« wróć do spisu