www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018.10.31

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych .

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pod adres: iod@jastkow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Sieprawice 24, 21-002 Jastków.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

 

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych będzie udostępniał jedynie tym podmiotom, którym ma obowiązek udostępnić dane osobowe na mocy szczególnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski.

 

VII. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

 

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

« wróć do spisu