www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018.05.25

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:
I. Administrator danych osobowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych .

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pod adres: iod@jastkow.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Panieńszczyzna, ul. Legionistów 1, 21-002 Jastków.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy
Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

V. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe administrator danych będzie udostępniał jedynie tym podmiotom, którym ma obowiązek udostępnić dane osobowe na mocy szczególnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane
Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

« wróć do spisu