www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

ASYSTENT RODZINY

2018.01.17

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych mogą otrzymać wsparcie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w postaci asystenta rodziny. Możliwość ta wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci tak, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe. Asystent rodziny jest to nowe rozwiązanie i pełni inną rolę niż pracownik socjalny.

Asystent rodziny ma być bliżej rodziny i jej problemów, a jego elastyczny i nienormowany czas pracy jest dostosowany do rytmu życia rodziny i jego realnych potrzeb. Rolą asystenta jest pomoc rodzinom z małoletnimi dziećmi, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, w tym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Asystent rodziny pracuje z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, z uwzględnieniem możliwości własnych rodziny oraz źródeł wsparcia zewnętrznego przy udziale innych instytucji, organizacji itp. Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu zamieszkania rodziny lub innym miejscu wyznaczonym przez rodzinę, bądź towarzyszy członkom rodziny podczas wizyt w instytucjach. Praca z rodziną odbywa się regularnie, a czas spotkań uzależniony jest od potrzeb i sytuacji rodziny.

Do głównych zadań asystenta rodziny należy:

>pomoc rodzinie w odnalezieniu tego , co jest w niej dobre, co potrafią i kto oraz gdzie może danej rodzinie pomóc;

>poradnictwo w opiece nad niemowlętami , opieką i wychowaniem dzieci w taki sposób aby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców;

>pomoc w codziennej organizacji dnia rodziny oraz sposobie spędzania wolnego czasu z dziećmi;

>poradnictwo w zakresie racjonalnego gospodarowania budżetem domowym;

>Informowanie rodziny jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;

>wyjaśnienie jak wypełnić dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe;

>wsparcie w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu , poradni, przychodni, policji, urzędów oraz innych instytucji;

> motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

>udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

>ochrona dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Asystent rodziny ma nie wyręczać, a jedynie aktywizować i motywować rodzinę do działania w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji w jakiej się znalazła. Przeszukiwać jej zasoby, dawno niewykorzystane kompetencje. Modelować lub trenować umiejętności, których beneficjent nie posiada, towarzyszyć w ich wykonywaniu do momentu osiągnięcia biegłości.

Asystent rodziny nie jest opiekunem lecz nosicielem zmian. Przez pewien czas towarzyszy i wspiera rodzinę z dziećmi aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania potomstwa oraz stworzyła im optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

« wróć do spisu