www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Przemoc w rodzinie

2017.12.01

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

 

Najogólniej przemoc domową można podzielić ze względu na jej charakter na przemoc gorącą i chłodną. Do pierwszej z wymienionych zalicza się akty furii, które stanowią podstawę wystąpienia przemocy gorącej. Furia to inaczej dynamiczne i pełne gniewu zjawisko pękania tamy emocjonalnej, które wywołuje agresywne zachowanie. Wściekłość rozładowuje się na ogół w aktach bezpośredniej agresji fizycznej i psychicznej. Furii towarzyszy zwykle pragnienie zadania ofierze tego aktu cierpienia i spowodowania u niej szkód. Przemocą gorącą są wszelkie zachowania agresywne, wybuchy skumulowanych uczuć złości i wściekłości.

 

Do najczęstszych przejawów przemocy gorącej można zaliczyć:

1. uderzenie bądź grożenie pobiciem;

2. duszenie, szarpanie, kopanie, bicie;

3. zamykanie w pomieszczeniu, izolowanie;

4. rzucanie różnymi przedmiotami w ofiarę;

5. zmuszanie do obcowania płciowego;

6. pchnięcie nożem lub grożenie jego użyciem.

 

Przemoc chłodna to drugi rodzaj przemocy. Ta jej odmiana sprawia wrażenie dużo spokojniejszej. Niestety na ogół jest to spokój wyłącznie pozorny, który w rzeczywistości skrywa wiele emocji. Emocje te są skutecznie tłumione i kontrolowane. W przypadku przemocy chłodnej jej sprawca sprawia wrażenie osoby spokojnej i zrównoważonej, a tak naprawdę realizuje swój plan, scenariusz działań, który mniej lub bardziej świadomie zapisany jest w jego umyśle i ma prowadzić do osiągnięcia wyznaczonego celu. Scenariusz zawiera działania takie jak brak zainteresowania ofiarą bądź też unikanie interakcji prowokujących wybuchy złości. Zasadniczym celem przemocy chłodnej jest wdarcie się w psychikę ofiary.

 

Przejawami przemocy chłodnej są następujące zachowania:

1. powiedzenie czegoś w taki sposób, żeby urazić;

2. ostentacyjne opuszczanie pomieszczenia, w którym znajduje się ofiara przemocy;

3. używanie obraźliwych słów lub gestów;

4. przerywanie posiłku, bądź snu;

5. zabranianie wyjścia z domu oraz spotykania z innymi;

6. grożenie opuszczeniem, oddaniem do domu dziecka;

7. grożenie, że ofiara przemocy nie otrzyma pieniędzy przeznaczony na określony cel;

8. słowne zmuszanie do stosunku seksualnego.

 

Największym problemem w przypadku przemocy chłodnej jest fakt, że jej sprawcy na ogół nie są świadomi szkodliwości swojego zachowania, ponieważ ich zdaniem takie postępowanie jest uzasadnione, oraz nie dostrzegają okrucieństwa i cierpienia, jakie zadają ofierze.

 

Zarówno przemoc gorąca, jak i chłodna mogą występować pod różnymi postaciami. Do podstawowych form przemocy zalicza się następujące jej rodzaje:

1. Przemoc fizyczna – jest to każde zachowanie, którego celem jest świadome zadanie bólu fizycznego, jak również uszkodzenie ciała, prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia lub pozbawienia nawet życia ofiary, np.: bicie, kopanie, duszenie, ale także pozbawienie jedzenia, picia snu czy zmuszanie do zażywania alkoholu czy narkotyków.

2. Przemoc seksualna – celem tej przemocy jest zmuszenie ofiary do współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych, a także zdeprecjonowanie jej seksualności, np.: obmacywanie, gwałcenie, ale także zmuszanie do obcowania płciowego z osobami trzecimi czy wyśmiewanie z preferencji seksualnych.

3. Przemoc psychiczna – celem tej przemocy jest zmniejszenie poczucia wartości, wzbudzenie strachu czy też pozbawienie poczucia bezpieczeństwa, np.: krytykowanie, wyzywanie, upokarzanie, poniżanie.

4. Przemoc ekonomiczna – jej celem jest uzależnienie ofiary od sprawcy przemocy, np.: zabieranie wynagrodzenia, kart płatniczych, zakazywanie wykonywania pracy zawodowej, kontrolowanie wydatków itp.

5. Zaniedbanie – inaczej ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych, np.: brak opieki czy też uniemożliwienie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych, które dotyczą jedzenia, snu i higieny.

 

Przyczyny stosowania przemocy w rodzinie:

 • nadużywanie alkoholu;

 • zażywanie narkotyków i innych środków odurzających;

 • trudna sytuacja materialno – zawodowa;

 • trudności w kontaktach z małżonkiem, partnerem, dziećmi, rodzicami;

 • rozwód, separacja, zdrada itp.;

 • bycie ofiarą przemocy;

 • przenoszenia wirtualnego życia do rzeczywistości – media (filmy), gry komputerowe;

 • niezaspokojone życie seksualne;

 • zaburzenia psychiczne i skłonności sadystyczne;

 • trudności w wyrażaniu i okazywaniu uczuć;

 • choroba;

 • naśladowanie przemocy stosowanej przez znajomych, rodzinę, sąsiadów itd.

 

 

Z-ca Zespołu Interdyscyplinarnego

Wanda Pyszniak - Adamczyk

« wróć do spisu