www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Projekt 11.2 "Zintegrowany system wsparcia rodziny"

2017.10.05

 

Informacje dotyczące projektu 11.2 „Zintegrowany system wsparcia rodziny”


    Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie rozpoczął realizację projektu pn. „Zintegrowany system wsparcia rodziny” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżycach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzyżewicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Garbowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemcach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojciechowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy.
    Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gmin.
    Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:
1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
3. Pracę socjalną.
    Głównymi rezultatami projektu będzie wzrost liczby miejsc świadczących usługi społeczne na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 09.2017r. do 08.2018r.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie zaprasza osoby/rodziny do wzięcia udziału w projekcie. Osoby chętne mogą zgłosić się do tutejszego ośrodka w godzinach 7.30- 11.00 od poniedziałku do piątku celem złożenia deklaracji o chęci skorzystania z usług wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryterium kwalifikowalności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, druki są dostępne w siedzibie ośrodka.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

« wróć do spisu