www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

2017.08.22

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Moszenkach po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem ww. programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej oraz ich aktywizacja w ramach realizowanych środków towarzyszących.

W okresie od sierpnia 2017 roku do maja 2018 roku realizowane będą dostawy artykułów żywnościowych w ramach Podprogramu 2017. Wśród dystrybuowanych produktów znajdą się:

- artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe),

- artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza

gryczana, herbatniki maślane),

- artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

- artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona,

pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),

- cukier biały,

- tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

- ubóstwo,

- sieroctwo,

- bezdomność,

- bezrobocie,

- niepełnosprawność,

- długotrwała lub ciężka choroba,

- przemoc w rodzinie,

- potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizm lub narkomania,

- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

- klęska żywiołowa lub ekologiczna,

których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,

- wynagrodzenie z prac sezonowych,

- emeryturę, rentę,

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne,

- alimenty,

- zasiłek dla bezrobotnych,

- zasiłek stały i okresowy z pomocy społecznej,

- dodatek mieszkaniowy, energetyczny,

- dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochód z gospodarstwa rolnego (w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się

że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł).

Do dochodu nie wlicza się:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- zasiłku celowego,

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznanej na podstawie przepisów

o systemie oświaty,

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.

o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie w terminie do 10.09.2017r.

 

« wróć do spisu