www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2014.11.21

                                                                                                     Jastków, 21.11.2014

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie zs. Panieńszczyzna ul. Legionistów 1

 

1.      Stanowisko pracy

 

          Podinspektor ds. finansowo-księgowych.

 

          Wymiar czasu pracy: ½ etatu.

          Rodzaj  umowy: umowa o pracę.

 

 

2.      Wymagania niezbędne dla kandydatów przystępujących do naboru:

 

1)      Obywatelstwo polskie.

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3)      Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4)      Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

5)      Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku z minimum  2- letnim stażem pracy.

6)      Biegła znajomość obsługi komputera - systemy operacyjne  Office (Word, Exel)

7)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

8)      Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko podinspektora.

 

3.      Wymagania dodatkowe:

 

1)       Wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia.

2)       Preferowane wykształcenie wyższe.

3)       Umiejętność obsługi systemu Płatnik oraz programów finansowo-księgowych do obsługi księgowości budżetowej.

4)       Odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,  wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

5)       Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, prawa pracy, KPA i instrukcji kancelaryjnej.   

   

4.      Zakres zadań na stanowisku:

 

1)      Weryfikacja dokumentów finansowych.

2)      Księgowanie dokumentów finansowo-księgowych.

3)      Prowadzenie środków trwałych i wyposażenia Ośrodka.

4)      Współudział w prowadzeniu księgowości Ośrodka.

5)      Przejęcie obowiązków Głównego Księgowego w przypadku jego nieobecności.

6)      Inne zadania wynikające z potrzeb związanych z działalnością Ośrodka w zakresie spraw finansowo-księgowych.

7)      Pomoc w sporządzaniu wymaganej sprawozdawczości.

 

5.      Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

        

1)     Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie.

2)       Praca w wymiarze ½ etatu.

3)       Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze .

4)       Stała praca  przy komputerze w pozycji siedzącej.

5)       Praca biurowa, możliwe wyjazdy służbowe, szkolenia.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce GOPS Jastków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2014r był  niższy niż 6%.

 

           6. Wymagane dokumenty:

 

1)       List motywacyjny i CV

2)       Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3)       Kopie  świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy.

4)       Oświadczenie kandydata o niekaralności przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

5)       Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

6)       Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych..

7)       Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

8)       Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

9)       Jeśli kandydat zamierza skorzystać z  uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10)    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

11)    Opinie, referencje /jeśli kandydat takie posiada/

12)    Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych( tj. Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)

 

          7. Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie zs. w Panieńszczyźnie ul. Legionistów 1, 21-002 Jastków, w godzinach urzędowania lub pocztą na wyżej podany adres Ośrodka z dopiskiem: ” dotyczy  naboru  na stanowisko podinspektor ds. finansowo-księgowych” w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2014 r.            ( decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

 

Dokumenty, które wpłynął do Ośrodka po wyżej określonym terminie jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Informacja o  naborze oraz jego wyniku będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jastkowie, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie oraz na tablicy  informacyjnej Ośrodka.

Osoby, których oferty zostały odrzucone, nie będą powiadamiane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr tel.(81) 50 20 477 lub (81) 50 22 085.

 

 

 

                                                                                                                                               Kierownik

                                                                                                              Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej

                                                                                                                                          w Jastkowie

 

                                                                                                                             Wanda Pyszniak-Adamczyk    

 

 

« wróć do spisu