www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Zmiany w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych

2015.09.21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 października 2015r. zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosić będzie - 634 zł miesięcznie,
 2. dla osoby w rodzinie - 514 zł miesięcznie.

Zmianie ulega także kwota zasiłku stałego, z kwoty 529 zł miesięcznie na kwotę 604 zł miesięcznie.

Natomiast wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego zwiększy się z 250 zł miesięcznie na kwotę 288 zł miesięcznie.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” będzie wynosiło:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – zwiększy się z kwoty 813 zł miesięcznie na kwotę 951 zł miesięcznie,
 2. dla osoby w rodzinie – zwiększy się z kwoty 684 zł miesięcznie na kwotę 771 zł miesięcznie.

 

Dodać należy także, iż od dnia 1 listopada 2015r. zmianie ulegnie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego, które będzie wynosić - 674 zł, natomiast dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł.

Zmianie ulegnie również kwota zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, i wynosić będzie miesięcznie:

 1. 89 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 2. 118 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 3. 129 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia w przypadku nauki w szkole, albo do ukończenia 24-go roku życia, w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowaniem się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

a) 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 100 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 1. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a) 105 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

b)   63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

 1. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –  kwota 90 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 1. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka –  kwota 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

 

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych pozostaje bez zmian, a mianowicie:

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie;
 3. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł na dziecko;
 4. zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł miesięcznie;
 5. specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł miesięcznie;
 6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.

Nie zmieni się także wysokość zasiłku dla opiekuna, która wynosi 520 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2015r. wynosi nadal 1200 zł miesięcznie, natomiast od stycznia 2016r. wynosić będzie 1300 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, iż kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie ulega zmianie- wynosi 725 zł miesięcznie na osobę.

« wróć do spisu