www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2020.10.07, autor: Aneta Zawisza

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie informuje, że do dnia 30 października 2020 roku będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2020.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 402 zł i dla osoby w rodzinie 1 056 zł na osobę, przy wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek: sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości otrzymania skierowania udzielają pracownicy socjalni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerami: 81 502 04 77; 81 502 20 85.

 

 

 

 

 

« wróć do spisu