www.drzonkow.pl
 
 

Aktualności

Nabór wniosków na realizację nowych pokryć dachowych

2015.03.05

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Gminy Jastków do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

informuję, że w terminie do dnia 13 marca 2015 r. będzie prowadzony nabór wniosków na realizację zadania Dofinansowanie nowych pokryć dachowych. Wnioski prosimy składać w budynku Urzędu Gminy Jastków  w pokoju Nr 5B ;  w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 7.30. - 17.00 wtorek- piątek 7.30 – 15.30.

Formularze wniosków w formie papierowej dostępne są w urzędzie gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie. 

      Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają  warunki  do  uzyskania  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej określone  w  art.  8  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t.). oraz posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest z zastrzeżeniem, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie w celu weryfikacji dochodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 5B Urzędu Gminy Jastków oraz pod nr tel. (81)50-22-909, (81)50-22-907

                                                                                                                  Wójt Gminy Jastków

                                                                                                                          Teresa Kot

« wróć do spisu