www.drzonkow.pl
 
 

Program "Czyste powietrze"

Dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" odbywa się na dwóch poziomach:

 Podstawowy poziom dofinansowania (od 30%)

 Podwyższony poziom dofinansowania (od 50%)

WAŻNE! Poziom dofinansowania zależny jest od dochodu wnioskodawcy.

We wniosku o dofinansowanie wpisujemy dochód:

 u osób z dochodem poniżej 1564,00zł na osobę w rodzinie (gospodarstwo wieloosobowe) i poniżej 2189,00zł (gospodarstwo jednoosobowe) z ZAŚWIADCZENIA wydanego przez GOPS (miesięczny dochód rodziny lub osoby).

 u osób z dochodem powyżej 1564,00zł na osobę w rodzinie (gospodarstwo wieloosobowe) i powyżej 2189,00zł (gospodarstwo jednoosobowe) z PITU, lub innego dokumentu o dochodzie.

UWAGA! Dochód roczny wnioskodawcy do podstawowego poziomu dofinansowania nie może przekraczać 100 tys. złotych.

Przy wnioskach składanych od 1 sierpnia 2020 roku, rozliczamy się z dochodów za 2020 rok.

DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” PROSIMY O PRZYGOTOWANIE M.IN.:

 Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu wnioskodawcy, ADRES E-MAIL (konieczny do założenia konta na PORTALU BENEFICJENTA oraz przekazania wniosku w wersji elektronicznej !), PESEL współmałżonka,

 ADRES ZAMIESZKANIA współwłaścicieli budynku, jeżeli zamieszkują w innym budynku/ miejscowości, niż budynek wnioskowany,

 NR KONTA, na które na być przekazane dofinansowanie,

 NR KSIĘGIU WIECZYSTEJ (zaczynający się na LUI1/…../…)- uwaga- w przypadku braku nr księgi wieczystej proszę przygotować akt notarialny budynku (ksero potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem tj. z zapisem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpis wnioskodawcy),

 NUMER DZIAŁKI (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),

 ROK WYSTĄPIENIA O ZGODĘ NA BUDOWĘ/ ZGŁOSZENIA BUDOWY (należy wybrać odpowiedni przedział czasowy np. 1980-1990),

 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO (m2)- uwaga- powierzchnia całkowita liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.

 Informacja czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza (powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej w m2, liczba miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej, % powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności gospodarczej),

 Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe (-uwaga- zlikwidowanie dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe jest konieczne jeżeli nie spełnia wymogów programu! Ponadto informujemy, że podczas likwidacji „starego” pieca, należy pamiętać o dowodzie (tj. rachunek likwidacji), gdyż będzie on niezbędnym dokumentem do wniosku o płatność),

 DATA ROZPOCZĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA (poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego – tj. data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego),

 ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA (tj. piec- jaki (pompa, kocioł gazowy, kotłownia gazowa, kocioł olejowy, kocioł na węgiel, zgazowujący drewno, na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne itp.) ? ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna lub drzwiowa- ile metrów kwadratowych? Dokumentacja- czy audyt, czy dokumentacja projektowa czy ekspertyza? Do każdego wnioskowanego przedsięwzięcia prosimy o przygotowanie kwoty kosztów kwalifikowanych (tj. ile przedsięwzięcie będzie kosztowało).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Programu Czyste Powietrze w Lublinie

Lublin, al. Kraśnicka 31, 3 piętro, lokal 302 (budynek Batory One)

Biuro przyjmuje w godzinach 11.00 – 15.00, wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo, przy zachowaniu środków ostrożności.

Kontakt telefoniczny: (81) 561 21 61, (81) 561 21 56, (81) 561 21 58.

e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie

Sieprawice 24, 21-002 Jastków

Tel. 81 50-20-477

Kontakt telefoniczny w godzinach 7.30- 15.30 (od pon. do pt.)

Kontakt osobisty, w celu uzyskania pomocy w założeniu konta na portalu beneficjenta oraz w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie: poniedziałki 7.30- 12.30 i czwartki 7.30-12.30- po uprzednim umówieniu spotkania.

Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste powietrze" odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30- 15.30.