www.drzonkow.pl
 
 

Druki do pobrania


Data Typ Nazwa - Opis Autor Pobrano
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

811
2014-06-05

WNIOSEK o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

657
2014-06-05

Pomoc społeczna- Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

860
2014-06-05

Fundusz alimentacyjny - oświadczenie o numerze konta bankowego

633
2017-07-31 ZSW-01 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych ni(1)
364
2017-07-31 ZSR-05 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatk
317
2017-07-31 ZSR-10 oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w ty
293
2017-07-31 ZSR-08 oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uz
316
2017-07-31 ZSW-03 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzają
331
2017-07-31 ZSR-07 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
341
2017-07-31 ZSW-04 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczen
306
2017-07-31 ZSR-06 oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek
319
2017-07-31 ZSR-12 oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
293
2017-07-31 SR-2 wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
416
2017-07-31 SR-4 wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
303
2017-07-31 SR-5 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
313
2017-07-31 SW-1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
539
2017-07-31 SR-3 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
320
2017-07-31 SR-1 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
443
2017-07-31 FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
288
2017-07-31 FA-1Z załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
280
2017-07-31 ZFA-03 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
314
2017-07-31 ZFA-05oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gosp. członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym pop. okres świadcz
324
2018-06-19 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start"
436
2018-09-05 Wniosek na stypendium szkolne/zasiłek szkolny
141
2018-10-31 RODO Klauzula Informacyjna GOPS Jastków
117
2018-11-20 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Klub Seniora
99
2018-11-20 Formularz rekrutacyjny - zgłoszenie Klub Seniora
85
2018-11-20 Zał.1 Oświadczenie uczestnika projektu Klub Seniora
85
2018-11-20 Zał.2 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie Klub Seniora
87
2018-11-20 Zał.3 Kwestionariusz uzgodnień form wsparcia Klub Seniora
82
2018-11-20 Zał.4 Oświadczenie - przetwarzanie danych Klub Seniora
83
2018-11-20 Deklaracja uczestnictwa w projekcie Klub Seniora
96
2018-11-20 Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej Klub Seniora
75
2018-11-20 Oświadczenie - wizerunek Klub Seniora
79
2019-01-02 Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikaty
200
2019-01-02 KDR-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
101
2019-01-02 KDR-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
118
2019-01-02 KDR-Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
104